Strategie oceniania kształtującego w klasach 0-III

Strategie uczenia (OK)
Strategia I. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu.
Cel
Lekcja bez celu jest bezcelowa. Każda lekcja musi mieć swój cel. należy go:
- zaplanować;
- podać uczniom;
- monitorować podczas lekcji;
- podsumować.
Kryteria sukcesu
Określenie - faktów, dowodów, które pokażą nauczycielowi i uczniowi, czy cel lekcji został osiągnięty.
Technika pierwszej strategii
Praca wzorcowa
Nauczyciel pokazuje uczniom dobrze wykonaną pracę i pyta ich:
Dlaczego ta praca jest dobra?
Uczniowie wraz z nauczycielem tworzą kryteria sukcesu dobrej pracy.
Korzyści po stronie ucznia
·        Uczeń wie, czego ma się nauczyć.
·        Uczeń zna kryteria dobrze wykonanej pracy.
·        Uczeń może brać udział w tworzeniu kryteriów.
·        Uczeń wie, czego ma się nauczyć, aby osiągnąć dobre wyniki.
·        Uczeń sam może sprawdzić, czy prawidłowo wykonał pracę.
·        Wzrasta odpowiedzialność ucznia za jego proces uczenia się.
Strategia II. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.

Nauczyciel:
wie na jakim etapie są jego uczniowie i dostosowuje do tego swoje nauczanie; 
- prowadzi z uczniami dialog, pozyskuje od nich informacje i zadaje im pytania pobudzające ich do myślenia.
W ocenianiu kształtującym nauczyciel w sposób ciągły kontroluje stan wiedzy i umiejętności uczniów i nie przechodzi dalej, jeśli jego uczniowie nie są na to gotowi.
Techniki pozyskiwania informacji - druga strategia OK
- karty ABCD
- światła
- zdania podsumowujące
- pytania uczniów
Strategia III. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp.
Informacja zwrotna powinna:
- pomagać uczniowi się uczyć;
- dotyczyć ustalonych wcześniej kryteriów;
- trafiać w sferę najbliższego rozwoju;
- stanowić dialog pomiędzy nauczycielem i uczniem.
Techniki III strategii
- informacja zwrotna w postaci tabeli z wykorzystaniem Nacobezu
- Informacja zwrotna w formie komentarza
 - korona
Strategia IV. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności.
Uczenie jest procesem społecznym. Uczniowie lepiej się uczą, jeśli korzystają z wiedzy i umiejętności swoich koleżanek i kolegów.
Techniki IV strategii
- praca w grupach i parach
- wzajemne nauczanie
- ocena koleżeńska
Strategia V. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu własnego uczenia się.
Uczniowie lepiej się uczą, jeśli są świadomi i odpowiedzialni za swój proces uczenia się.

Główne filary V strategii:
·        wiara w swoje możliwości
·        motywacja do nauki i zaangażowanie
·        odpowiedzialność

Główne motory V strategii:
·        docenianie
·        samoocena
·        wybór
·        samodzielność
·        samoocena
·        wybór
·        samodzielność
·        pytania kluczowe
·        powiązanie wiedzy  z rzeczywistością
·        stawianie wyzwań
·        wiara w możliwości ucznia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz