STAŁE KRYTERIA, czyli NACOBEZU KLASY 1-3


ZACHOWANIE
Klasa 1-3
WYRAŻANIE EMOCJI
Cel: Potrafię właściwie wyrażać swoje emocje.
·        Kontroluję własne emocje.
·        Reaguję odpowiednio do sytuacji.
SPOSOBY PRACY
Cel: Potrafię rzetelnie wykonywać swoje szkolne obowiązki.
·        Pamiętam o odrabianiu zadań domowych.
·        Wykonuje prace domowe w terminie, zgodnie z poleceniem, samodzielnie, poprawnie i starannie.
·        Wykonuję poprawy prac.
·        Pamiętam o przynoszeniu potrzebnych przyborów i materiałów.
·        Jestem punktualny/a.
·        Systematycznie uczęszczam na zajęcia.
·        Pracuję samodzielnie.
·        Rozumiem proste polecenia i właściwie je wykonuję
·        Uważnie wykonuję zadania.
·        Kończę zadania.
·        Oddaję prace do sprawdzenia.
·        Podpisuję prace.
·        Zwracam uwagę na staranność prac.
·        Samodzielnie korzystam z pakietów edukacyjnych.
·        Aktywnie uczestniczę w zajęciach lekcyjnych i zadaniach grupy.
·        Chętnie podejmuję dodatkowe zadania.
·        Staram się brać udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych
·        Pracuję w dobrym tempie.
WSPÓŁPRACA Z INNYMI
Cel: Potrafię współpracować w grupie.
·        Chętnie współdziałam w grupie.
·        Biorę udział w występach przygotowanych przez grupę zgodnie z powierzoną mi rolą.
·        Poprawnie wypełniam obowiązki dyżurnego.
·        Potrafię właściwie zachowywać się w miejscach publicznych.
·        Przestrzegam zasad bezpieczeństwa w czasie wyjść i wycieczek.

DZIAŁANIA NA RZECZ INNYCH
Cel: Pomagam słabszym i potrzebującym mojej pomocy.
·        Chętnie biorę udział w akcjach charytatywnych na rzecz potrzebujących (zbiórka korków, karmy dla schroniska, złotóweczka dla pieseczka, góra grosza itp.).
·        Pomagam kolegom w klasie radzić sobie w trudnych dla nich sytuacjach.
·        Pomagam młodszym kolegom w razie potrzeby.
ZASADY DOTYCZĄCE NORM WSPÓŁŻYCIA W KLASIE
Cel: Przestrzegam zasad obowiązujących w klasie.
·        Staram się zgodnie współpracować z innymi.
·        Uważnie i aktywnie pracuję na lekcjach.
·        Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy.
·        Dbam o porządek na ławce i czystość w sali.
·        Gdy chcę coś powiedzieć, podnoszę rękę do góry.
·        Nie rozmawiam w czasie lekcji, nie odwracam się do kolegów, nie wychodzę z ławki bez pozwolenia.
·        Wykonuję polecenia nauczyciela.
·        Korzystam z toalety w czasie przerwy. W czasie lekcji - tylko w naglących przypadkach.
·        Nie jem na lekcji.
·        W czasie lekcji mogę pić wodę.
·        Szanuję podręczniki i inne pomoce naukowe.
·        Oddaję w terminie materiały i książki wypożyczone z biblioteki szkolnej.
·        Nie biję, nie popycham, nie przezywam kolegów.
·        Zgłaszam niebezpieczne lub niemiłe sytuacje.
·        Nie skarżę bez potrzeby.
·        Rozwiązuję konflikty bez przemocy.
·        Nie biegam w sali, ani po korytarzu bez zezwolenia.
·        Nie bawię się w toalecie.
·        Szanuję mienie szkolne i innych osób.
·        Przychodzę przed salę po dzwonku na przerwę i spokojnie czekam na rozpoczęcie lekcji.
·        Nie przynoszę do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i substancji.
·        Nie opuszczam szkoły bez zgody rodzica lub nauczyciela.
·        Nie wyśmiewam złych odpowiedzi, przegranych i porażek innych.
·        Nie chełpię się swoimi sukcesami i zwycięstwami.
·        Cieszę się z sukcesów i wygranych innych osób.
·        Jestem miły/a, grzeczny/a, kulturalny/a, tolerancyjny/a.
·        Szanuję kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.


 EDUKACJA POLONISTYCZNA
GŁOŚNE CZYTANIE
Cel: Potrafię pięknie czytać.
Klasa 1
·        Czytam prosty tekst wyrazami lub zdaniami, powoli i wyraźnie.
·        Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
·        Dłuższe wyrazy mogę dzielić na sylaby lub literować.
·        Staram się zwracać uwagę na kropkę, znak zapytania, wykrzyknik.
Klasa 2
·        Czytam prosty tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
·        Wyrazy czytam całościowo (trudniejsze i dłuższe mogę dzielić na sylaby).
·        Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
·        Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).
Klasa 3
·        Czytam tekst płynnie – całymi zdaniami, w dobrym tempie.
·        Wszystkie wyrazy czytam poprawnie.
·        Uwzględniam znaki przestankowe (, . ? !).
·        Czytam z odpowiednią intonacją i ekspresją.
CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM
Cel: Rozumiem przeczytaną treść.
Klasa 1
·        Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
·        Rozumiem znaczenie przeczytanych wyrazów i zdań, dobieram podpisy do ilustracji.
·        Odpowiadam na pytania związane z tekstem.
·        Układam wyrazy z liter, sylab.
·        Układam zdania z wyrazów, sylab.
Klasa 2
·        Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
·        Dobieram podpisy do ilustracji.
·        Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty:
    - wyciągam z nich wnioski,
    - poprawnie odpowiadam na pytania,
    - poprawnie układam pytania na podstawie treści,
   - wyszukuję w tekście potrzebne informacje,
   - wskazuję głównych bohaterów,
   - rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem.
·        Ze zrozumieniem czytam lektury.
·        Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
·        Układam krótkie teksty ze zdań.
Klasa 3
·        Odczytuję znaki informacyjne, piktogramy, uproszczone rysunki i napisy.
·        Dobieram podpisy do ilustracji.
·        Rozumiem samodzielnie przeczytane teksty:
    - wyciągam z nich wnioski,
    - poprawnie odpowiadam na pytania,
    - poprawnie układam pytania na podstawie treści,
   - wyszukuję w tekście potrzebne informacje,
   - zaznaczam wybrane fragmenty,
   - określam czas i miejsce akcji,
   - wskazuję głównych bohaterów,
   - rozwiązuję krzyżówki i inne zadania związane z tekstem. .
·        Ze zrozumieniem czytam lektury.
·        Układam wyrazy i zdania z rozsypanek.
·        Układam krótkie teksty ze zdań.
RECYTACJA WIERSZY
Cel: Potrafię pięknie recytować.
Klasa 1
·        Mówię tekst z pamięci – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.
·        Mówię w odpowiednim tempie, głośno i wyraźnie.
·        Robię przerwy na oddech – zgodnie ze znakami przestankowymi (, . ? !).
Klasa 2
·        Wymieniam tytuł wiersza.
·        Mówię tekst z pamięci – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.
·        Mówię w odpowiednim tempie, głośno i wyraźnie.
·        Robię przerwy na oddech – zgodnie ze znakami przestankowymi (, . ? !).
Klasa 3
·        Wymieniam autora i tytuł wiersza.
·        Mówię tekst z pamięci – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.
·        Mówię w odpowiednim tempie, głośno i wyraźnie.
·        Robię przerwy na oddech – zgodnie ze znakami przestankowymi (, . ? !).
·        Modeluję odpowiednio głos.
OPOWIADANIE USTNE
Cel: Potrafię opowiedzieć przeczytaną treść utworu.
Klasa 1
·        Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
·        Uwzględniam głównych bohaterów.
·        Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy.
Klasa 2
·        Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
·        Uwzględniam wszystkich bohaterów;
·        Staram się, żeby opowiadanie miało wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
·        Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy;
Klasa 3
·        Przedstawiam w odpowiedniej kolejności najważniejsze wydarzenia z utworu.
·        Uwzględniam wszystkich bohaterów;
·        Opowiadanie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie;
·        Staram się nie powtarzać tych samych wyrazów po kilka razy;
·        Nie robię przerw na zastanowienie się.
GRAFOMOTORYKA
Cel: Potrafię pięknie odtwarzać wzory graficzne i literopodobne po śladzie.
Klasa 1-3
·        Prawidłowo trzymam narzędzie pisarskie.
·        Dokładnie rysuję wzór po śladzie.
·        Rysuję po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem.
·        Przestrzegam wyznaczonych linii.
·        Moja praca jest estetyczna.
Cel: Potrafię pięknie odtwarzać wzory graficzne i literopodobne.
Klasa 1-3
·        Prawidłowo trzymam narzędzie pisarskie.
·        Dokładnie odwzorowuję wzór.
·        Rysuję/piszę zgodnie z podanym kierunkiem.
·        Kończę rozpoczęty wzór.
·        Moja praca jest estetyczna.
PISANIE
Cel: Potrafię pięknie pisać.
Klasa 1
·        Piszę w liniaturze.
·        Łączę litery w wyrazach.
·        Litery mają kształt, wielkość i proporcje zbliżone do wzornika.
Klasa 2-3
·        Piszę w liniaturze.
·        Łączę litery w wyrazy ciągłym i płynnym ruchem.
·        Litery mają poprawny kształt, wielkość, proporcje (zgodnie ze wzornikiem).
ORTOGRAFIA
Cel: Potrafię pisać zdania poprawne pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym.
Przepisywanie
·        Potrafię starannie przepisać drukowany i pisany tekst.
·        Piszę zgodnie z kryteriami pięknego pisania.
·        Unikam skreśleń i poprawek.
·        Wyraz błędnie napisany przekreślam jedną kreską i zapisuję nad nim lub obok poprawny.
Pisanie z pamięci
Klasa 1
·        Czytam zdanie (zdania, wyrazy) zapamiętując pisownię wyrazów.
·        Zakrywam zdanie (zdania).
·        Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
·        Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę kropką.
·        Zadbam o poprawność ortograficzną tekstu.
·        Czytelnie i estetycznie zapiszę tekst dyktanda.
Klasa 2-3
·        Czytam zdanie (zdania, wyrazy) zapamiętując pisownię wyrazów.
·        Zakrywam zdanie (zdania, wyrazy).
·        Piszę zdanie (zdania, wyrazy) z pamięci.
·        Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
·        Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
·        Zadbam o poprawność  tekstu.
·        Czytelnie i estetycznie zapiszę tekst dyktanda.
Pisanie ze słuchu
Klasa 2-3
·        Piszę zdanie (zdania) dyktowane przez nauczyciela.
·        Zdania zapisuję od wielkiej litery i kończę odpowiednim znakiem interpunkcyjnym;
·        Umiem zastosować sprawdzaną zasadę ortograficzną w pisowni wyrazów;
·        Zadbam o poprawność tekstu.
·        Czytelnie i estetycznie zapiszę tekst dyktanda.
GRAMATYKA
Cel: Poprawnie dokonuję analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów.
        Rozpoznaję poznane części mowy.
Klasa 1
·        Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.
·        Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.
·        Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.
·        Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.
Klasa 2-3
·        Wskazuję dwuznaki i spółgłoski miękkie.
·        Wskazuję samogłoski i spółgłoski w wyrazie lub zbiorze liter.
·        Umiem policzyć głoski i litery w wyrazie, sylabie.
·        Umiem policzyć wyrazy w zdaniu, zdania w tekście.
·        Dzielę wyrazy na sylaby i głoski.
·        Umiem rozpoznać w tekście zdania: oznajmujące, rozkazujące, pytające.
·        Potrafię ułożyć zdanie: oznajmujące, rozkazujące i pytające.*
·        Znam alfabet.
·        Umiem uporządkować wyrazy alfabetycznie.*
·        Umiem utworzyć rodzinę wyrazów.*
·        Rozpoznaję nazwy rzeczy, osób, roślin, zwierząt.*
·        Rozpoznaję rodzaj wyrazów.*
·        Umiem utworzyć wyrazy w liczbie mnogiej i pojedynczej.*
·        Wskazuję wyrazy oznaczające wykonywaną czynność.*
·        Umiem odmienić wyrazy oznaczające czynności przez osoby i liczby.*
·        Umiem rozpoznać wyrazy oznaczające cechy.*
·        Potrafię rozwijać zdanie pojedyncze.*
FORMY WYPOWIEDZI PISEMNYCH
Cel: Potrafię pisać różnorodne wypowiedzi pisemne.
Klasa 1-3
kilkuzdaniowe wypowiedzi na podany temat
·        Potrafię samodzielnie napisać kilka zdań na podany temat.
·        Dbam o poprawność gramatyczną, ortograficzną i stylistyczną wypowiedzi.
·        Piszę czytelnie i estetycznie.
Klasa 2-3
Opis
Kryteria sukcesu:
Procedura:
·        Potrafię napisać opis składający się przynajmniej z 5 zdań.
·        Korzystam ze zgromadzonego słownictwa.
·        Trzymam się planu.


·        Moja praca jest poprawna pod względem ortograficznym i językowym.
·        Opis  napisany jest czytelnie, starannie i estetycznie.

·        Napiszę tytuł
·        Napiszę kto to jest, lub co to jest.
·        Opiszę jaki (jaka, jakie jest).
Opisując osobę uwzględnię:
- jak wygląda (sylwetka, wzrost, kształt i rysy twarzy, kolor włosów, oczu, usta, nos itd.),
- jak się ubiera,
- w jaki sposób się porusza,
- jakie ma usposobienie.
Opisując przedmiot uwzględnię:
- z czego jest wykonany,
- jaki ma kształt, wielkość, kolor,
- jakie są inne jego cechy,
-gdzie się znajduje.
Opisując zwierzę uwzględnię:
- wielkość,
-części ciała (głowa, uszy, oczy, tyłów, nogi, ogon itd.)
- okrycie ciała,
- sposób poruszania się,
- usposobienie,
- pożytek.
·        Podsumuję opis.

List
Kryteria sukcesu:
Procedura:
·        Potrafię napisać list składający się z 6-8 zdań.
·        Moja praca składa się ze wszystkich elementów listu.


·        Moja praca ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie rozpoczynające się od nowych akapitów;
·        Zastosowane zwroty grzecznościowe zapisane są wielką literą.
·        Moja praca jest poprawna pod względem ortograficznym  i językowym.
·        List jest napisany czytelnie, starannie i estetycznie.


·        Miejscowość (w prawym górnym rogu)
·        Data (w prawym górnym rogu)
·        Nagłówek (na środku)
·        Podpis

Zaproszenie
Kryteria sukcesu:
Procedura:
·        Potrafię prawidłowo napisać zaproszenie.
·        Używając zwrotów do adresata napiszę je z wielkiej litery (Cię, Tobie, Wam).
·        Użyję języka literackiego.
·        Zadbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną zaproszenia.
·        Zapiszę starannie i estetycznie tekst zaproszenia.
·        Jako nagłówek umieszczę słowo: zaproszenie;
·        Pod nim wpiszę imię i nazwisko adresata zaproszenia;
·        W treści zaproszenia podam:
 - od akapitu informację, kto i na jaką uroczystość zaprasza daną osobę.
- czas i miejsce uroczystości.
- charakter uroczystości.
·        Pod spodem umieszczę czytelny podpis.

Życzenia
·        Formułuję życzenia z okazji świąt.
·        Różnicuję treść i formę życzeń ze względu na wiek osoby i stopień zażyłości.
·        Stosuję wielką literę w pisowni nazw świąt oraz w pisowni zwrotów grzecznościowych.
·        Pamiętam o podpisie na końcu wypowiedzi.
·        Pamiętam o napisaniu miejscowości i daty.
·        Dbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną pracy.
·        Praca jest napisana czytelnie, starannie i estetycznie.
Pozdrowienia (kartka pocztowa)
·        Formułuję pozdrowienia.
·        Różnicuję treść i formę pozdrowień ze względu na wiek osoby i stopień zażyłości.
·        Stosuję wielką literę w pisowni zwrotów grzecznościowych.
·        Pamiętam o podpisie na końcu wypowiedzi.
·        Pamiętam o napisaniu miejscowości i daty.
·        Dbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną pracy.
·        Praca jest napisana czytelnie, starannie i estetycznie.
·        Poprawnie zaadresuję kartkę.
·        Nakleję znaczek we właściwym miejscu.
Opowiadanie
Kryteria sukcesu:
Procedura:
·        Piszę opowiadanie zgodnie  z tematem.
·        Opowiadanie liczy nie mniej niż 5 zdań.
·        Pamiętam o tytule.
·        Zachowam prawidłową budowę opowiadania.

·        Użyję języka literackiego.
·        Zadbam o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną .
·        Zapiszę starannie i estetycznie tekst opowiadania.

Uwzględnię:
·        Wstęp – co było najpierw?
-Przedstawienie sytuacji przed zdarzeniem.
·        Rozwinięcie – co się stało?
- Wskazanie przyczyny zdarzenia
- Opis przebiegu zdarzenia
- Podanie skutków
·        Zakończenie – jak się to skończyło?
      - Wyciągnięcie wniosków


EDUKACJA MATEMATYCZNA
Cel: Potrafię pięknie pisać cyfry.
Klasa 1
·        Piszę cyfry o kształcie zgodnym ze wzorem.
·        Umieszczam cyferki we właściwych kratkach i pozostawiam między nimi równe odstępy.
·        Pisząc dociągam do kratek i nie wychodzę za nie
·        Zachowuję jednakową szerokość cyferek
Cel: Posiadam podstawowe pojęcia, wiedzę i umiejętności matematyczne.
Klasa 1
·        Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.
·        Określam położenie przedmiotów w przestrzeni i względem danego obiektu.
·        Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.
·        Rysuję figury w powiększeniu.
·        Rozpoznaję i nazywam liczby od 0 do 20.
·        Znam znaki: +. -, =, <, >
Klasa 2
·        Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.
·        Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.
·        Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.
·        Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.
·        Rozpoznaję i nazywam liczby od 0 do 1000.
·        Znam znaki: +. -, =, <, >, :, .
·        Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XII
Klasa 3
·        Klasyfikuję obiekty, tworzę kolekcje i dobieram obiekty z serii.
·        Wyprowadzam kierunki od siebie i innych osób, określam położenie obranego obiektu na płaszczyźnie i w przestrzeni.
·        Rysuję drugą połowę figury symetrycznej oraz kontynuuję wzory.
·        Rysuję figury w powiększeniu lub pomniejszeniu.
·        Wyróżniam cyfry dziesiątek i cyfry jedności;
·        Rozpoznaję i nazywam liczby od 0 do 10000.*
·        Znasz dziesiątkowy układ pozycyjny od jedności do miliona.*
·        Znam znaki: +. -, =, <, >, :, .
·        Odczytuję i zapisuję liczby rzymskie od I do XX*
·        Rozumiem pojęcia: suma, różnica, odjemna, odjemnik, czynnik, iloczyn, iloraz, dzielnik, dzielna.*
 Geometria
Cel: Posiadam podstawowe pojęcia, wiedzę i umiejętności geometryczne.
Klasa 1
·        Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
Klasa 2-3
·        Rozpoznaję i nazywam figury: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt.
·        Rysuję odcinki o podanej długości.
·        Obliczam obwody trójkątów i prostokątów.
·        Znam pojęcie linii prostej, łamanej, krzywej.*
·        Mierzę długości odcinków i łamanych.*
Liczenie
Cel: Poprawnie liczę w pamięci.
Klasa 1
·        Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.
·        Dodaję i odejmuję w zakresie 20.
·        Porównuję liczby w zakresie 20 z zastosowaniem znaków: < , > , =.
Klasa 2
·        Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.
·        Dodaję i odejmuję w zakresie 100.
·        Porównuję liczby w zakresie 100 z zastosowaniem znaków: < , > , =.
·        Mnożę i dzielę w zakresie 30.
·        Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadomą w postaci okienka.
Klasa 3
·        Układam obiekty w serie rosnące i malejące, numeruję je.
·        Dodaję i odejmuję w zakresie 1000.*
·        Porównuję liczby w zakresie 1000* z zastosowaniem znaków: < , > , =.
·        Mnożę i dzielę w zakresie 100.
·        Rozwiązuję równania jednodziałowe z niewiadoma w postaci okienka.
·        Stosuję zasady kolejności wykonywania działań.*
·        Rozwiązuję proste zadania tekstowe na porównywanie ilorazowe.*
Umiejętności praktyczne
Cel: Stosuję wiedzę i umiejętności matematyczne w praktyce.
Klasa 1
·        Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.
·        Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 20.
·        Porównuję przedmioty cięższe i lżejsze.
·        Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, nazw miesięcy.
·        Odczytuję pełne godziny na zegarze w systemie 12- godzinnym.
·        Posługuję się określeniem: godzina.
·        Wykonuję proste obliczenia zegarowe (godzinowe).
Klasa 2-3
·        Wykonuję łatwe obliczenia pieniężne.
·        Posługuję się jednostkami: złoty, groszy.
·        Znam będące w obiegu monety i banknoty w zakresie 1000.
·        Mierzę i zapisuję wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości.
·        Posługuję się jednostkami: milimetr, centymetr, metr, kilometr.
·        Ważę przedmioty, różnicuję przedmioty cięższe i lżejsze.
·        Używam określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram, gram.
·        Odmierzam płyny różnymi miarkami.
·        Posługuję się określeniami: litr, pół litra, ćwierć litra.
·        Odczytuję temperaturę.
·        Zapisuję daty.
·        Znam kolejność pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
·        Stosuję obliczenia kalendarzowe.
·        Odczytuję godziny na zegarze w systemie 12-, 24- godzinnym.
·        Posługuję się określeniem: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta, sekunda*, doba*.
·        Wykonuję proste obliczenia zegarowe.
ZADANIA TEKSTOWE
Cel: Potrafię poprawnie rozwiązać zadania tekstowe.
Klasa 1
·        Rozumiem treść zadania tekstowego.
·        Wskazuję co wiemy, a czego szukamy.
·        Zapisuję poprawne rozwiązanie.
·        Podaję właściwą odpowiedź.
Klasa 2-3
Kryteria sukcesu:
Procedura:
·        Rozumiem treść zadania tekstowego.
·        Wskazuję co wiemy, a czego szukamy.
·        Zapisuję poprawne rozwiązanie.
·        Zapisuję właściwą odpowiedź.

·        Uważnie przeczytam treść zadania.
·        Wskażę i pokoloruję na zielono dane.
·        Podkreślę czerwoną kredką pytanie.
·        Pomyślę i ustalę, jakiej liczby szukam.
·        Wypiszę „dane i szukane”.
·        Mogę wykonać rysunek pomocniczy.
·        Zapiszę rozwiązanie (jedno działanie albo więcej).
·        Wrócę do pytania i zapiszę odpowiedź w formie zdania.
·        Sprawdzę poprawność zapisów.
Cel: Potrafię poprawnie ułożyć zadania tekstowe.
Klasa 2-3
·        Uzupełniam treść zadania.
·        Układam treść zadania do:
- formuły matematycznej;
- pytania;
odpowiedzi.
·        Zapisuję poprawne rozwiązanie.
·        Podaję właściwą odpowiedź.

EDUKACJA PRZYRODNICZA
Cel: Posiadam podstawowe wiadomości o środowisku przyrodniczym.
Klasa 1.
·        Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, na łące, na polu.
·        Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin.
·        Wiem, jaki pożytek  przynoszą zwierzęta hodowlane środowisku i podaję proste przykłady.
·        Wiem, jakie produkty otrzymujemy z roślin uprawnych.
·        Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku;
·        Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.
·        Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.
·        Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń
lekarza i lekarza dentysty.
Klasa 2-3.
·        Obserwuję i prowadzę proste doświadczenia przyrodnicze, analizuję je i wiążę przyczynę  ze skutkiem.
·        Opisuję życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, na łące
i w zbiornikach wodnych;
·        Wiem, jakie warunki są konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach itp.
·        Wiem, jaki pożytek  przynoszą zwierzęta środowisku i podaję proste przykłady.
·        Nazywam charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego,
nizinnego, górskiego.
·        Nazywam oraz wyróżniam zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski.
·        Rozpoznaję i nazywam niektóre zwierzęta egzotyczne.
·        Wyjaśniam zależność zjawisk przyrody od pór roku.
·        Wiem, jak zachować się odpowiednio do warunków atmosferycznych.
·        Potrafię segregować śmieci.
·        Wiem, jak oszczędzać wodę.
·         Wiem, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek.
·        Wiem, jak chronić przyrodę.
·        Znam wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
a) wpływ światła słonecznego na cykliczność życia na Ziemi,
b) znaczenie powietrza i wody dla życia człowieka, roślin i zwierząt,
c) znaczenie wybranych skał i minerałów dla człowieka (np. węgla i gliny);
·        Nazywam podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi.
·        Znam podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się.
·        Rozumiem konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń
lekarza i lekarza dentysty.
·        Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.
·        Orientuję  się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu burza, huragan, śnieżyca, lawina, powódź itp.; Wiem, jak trzeba zachować się w takich  sytuacjach.
EDUKACJA SPOŁECZNA
Cel: Posiadam podstawowe wiadomości o środowisku społecznym.
Klasa 1
·        Znam prawa i obowiązki ucznia.
·        Wiem, w jakim regionie mieszkam.
·        Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.
·        Wiem, że Polska leży w Europie.
·        Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.
·        Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
·        Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.
Klasa 2-3
·        Znam prawa i obowiązki ucznia.
·        Wiem, w jakim regionie mieszkam.
·        Znam najważniejsze obiekty i tradycje mojej okolicy.
·        Znam symbole narodowe, nazwę swojego kraju.
·        Znam najważniejsze wydarzenia historyczne.
·        Wiem, że Polska leży w Europie.
·        Nazywam sąsiadów mojego kraju.
·        Rozpoznaję flagę i hymn Unii Europejskiej.
·        Rozpoznaję podstawowe zawody i wytwory jakie powstają w wyniku ich wykonywania.
·        Wiem, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
·        Znam numery alarmowe, wiem jak zachować się w razie wypadku.

EDUKACJA MUZYCZNA
Klasa 1
Cel: Potrafię odbierać i tworzyć muzykę.
·        Śpiewam proste piosenki dla dzieci.
·        Odtwarzam proste rytmy.
·        Tańczę podstawowy krok polki.
·        Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.
Klasa 2-3.
·        Śpiewam proste piosenki dla dzieci.
·        Śpiewam hymn narodowy.
·        Odtwarzam proste rytmy i wzory rytmiczne.
·        Tańczę podstawowy krok krakowiaka i inne proste tańce ludowe.
·        Rozróżniam podstawowe elementy muzyki (rytm, melodia, wysokość dźwięku, akompaniament, tempo, dynamika).
·        Określasz nastrój i charakter słuchanego utworów muzycznych
·        Rozróżniam dźwięki wysokie, średnie i niskie;
·        Rozpoznaję barwę głosu: bas i sopran oraz instrumentów: fortepian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja.
·        Rozpoznaję utwory wykonane solo i zespołowo, na chór i orkiestrę.
·        Rozpoznaję podstawowe formy muzyczne – AB, ABA
·        Tworzę proste ilustracje dźwiękowe i improwizacje ruchowe.
ŚPIEWANIE PIOSENEK
Cel: Potrafię pięknie śpiewać.
Klasa 1
·        Znam słowa piosenki – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.
·        Śpiewam zgodnie z melodią, w odpowiednim rytmie.
 Klasa 2-3
 ·        Znam słowa piosenki – bez pomyłek i przekręcania wyrazów.
·        Śpiewam zgodnie z melodią, w odpowiednim rytmie.
·        Śpiewam głośno i wyraźnie.
·        Robię przerwy na oddech.

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNO – PLASTYCZNE
Cel: Potrafię wykonać pracę plastyczną na podany temat.
Klasa 1
·        Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.
·        Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.
·        Doprowadzam pracę do końca.
·        Pracuję samodzielnie.
Klasa 2-3
·        Wykonam pracę plastyczną zgodnie z tematem.
·        Zagospodarowuję całą przestrzeń na kartce.
·        Praca będzie czysta i wykonana estetycznie.
·        Doprowadzam pracę do końca.
·        Pracuję samodzielnie.
Cel: Potrafię pięknie pokolorować rysunek.
Klasa 1
·        Dobieram kolory zgodnie z instrukcją.
·        Dbam o to, by nie pogiąć rysunku.
·        Kiedy koloruję, dbam o to, by nie wykraczać poza wskazany obszar.
·        Wypełniam dokładnie kolorem wskazany obszar, nie pozostawiając niedomalowanych miejsc.
·        Nie zostawiam pracy niedokończonej.
Klasa 2-3
·        Dobieram kolory zgodnie z instrukcją.
·        Dbam o to, by nie pogiąć rysunku.
·        Kiedy koloruję, dbam o to, by nie wykraczać poza wskazany obszar.
·        Wypełniam dokładnie kolorem wskazany obszar, nie pozostawiając niedomalowanych miejsc.
·        Maluję tak, aby kolory były dobrze widoczne, staram się jednocześnie nie przyciskać kredki zbyt mocno.
·        Nie zostawiam pracy niedokończonej.
Cel: Potrafię zatańczyć wybrany taniec ludowy.
Klasa 2-3
·        Nauczę się podstawowego kroku tańca ludowego.
·        Opanuję układ taneczny.
·        Zaprezentuję swoje umiejętności publiczności.
·        Stosownie zachowam się podczas nauki tańca (nie będę rozmawiać, śmiać się, popychać kolegów).
·        Ubiorę się w odpowiedni do tańca strój.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
Cel: Właściwie uczestniczę w zajęciach wychowania fizycznego.
Klasa 1-3
·        Mam odpowiedni strój sportowy (obuwie i ubranie).
·        Sprawnie przebieram się przed zajęciami.
·        Chętnie wykonuję ćwiczenia zaproponowane mi przez nauczyciela.
·        Chętnie biorę udział w zabawach zespołowych.
·        Dbam o sprzęt sportowy, pomoce, z których korzystam.
·        Zachowuję zasady bezpieczeństwa.
·        Zachowuję się uczciwie w grach i zawodach.
·        Wykazuję zrozumienie dla trudności albo niepowodzeń rówieśników.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz