KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD KSIĄŻKOWYCH NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO:
·         Nagrody książkowe przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy.
·         Liczba osób wytypowanych z każdej klasy jest ograniczona. Decyduje o niej dyrektor na podstawie dostępnych środków finansowych pozyskanych z wpłat na komitet rodzicielski.
·         Uczniowie, którzy nie dokonali wpłaty na komitet nie mogą być nagrodzeni z puli komitetu rodzicielskiego.
Kryteria brane pod uwagę przez wychowawcę podczas typowania uczniów do nagrody:
- Wysoki stopień opanowania umiejętności i wiadomości szkolnych.
- Udział i osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
- Wzorowe zachowanie.
·         Na wzorowe zachowanie składa się:
- przestrzeganie regulaminu szkolnego i  zasad obowiązujących w klasie,
- właściwe wyrażanie emocji,
- rzetelne wykonywanie szkolnych obowiązków,
- aktywność w czasie lekcji i w domu,
- współpraca w grupie,
- działania na rzecz innych.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz