Elementy OK w klasie 0

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO
w klasie 0
Cel:
Nauczyciel:
1. Odpowiada sobie na pytanie: Po co tego uczę?  Co moi uczniowie już na ten temat wiedzą?
2. Planuje dokąd zmierza i co chce osiągnąć.
3. Przekazuje cel uczniom (w formie ustnej, pisemnej  lub za pomocą uproszczonych rysunków).
4. Sprawdza, czy cele zostały osiągnięte.Kryteria sukcesu:
Ustalenie, na co dziemy zwracać uwagę przy ocenianiu.
Określenie, jakie umiejętności musi posiąść uczeń, żeby osiągnąć cel lekcji.
Młodszym uczniom nauczyciel podaje NACOBEZU w formie ustnej lub za pomocą uproszczonych rysunków, starszym – w formie pisemnej. Informacja Zwrotna:
Informacja przekazywana uczniowi (w formie ustnej lub pisemnej) na temat jego pracy:
- wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
- wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,
- wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.
 Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące stosuje również ocenę sumującą. Nie rezygnuje ze stopni, ani oceny opisowej.


Pytania na myślenie:
Taksonomia Blooma:
I. Wiedza: przypomnij, wymień
II. Rozumienie: wytłumacz, opisz, zilustruj
III. Stosowanie: wybierz, rozwiąż, zastosuj
IV. Analiza: opisz strukturę i znajdź wzory
V. Synteza: uogólnij, podsumuj, zaprojektuj


Ocena koleżeńska:
Nauczyciel wraz z uczniami:
- ustala kryteria oceniania pracy – (co?)
- formę przekazania informacji zwrotnej – (jak?)
Następnie uczniowie wzajemnie oceniają swoje prace stosując kolorowy ołówek. Samoocena:
Uczeń na podstawie podanego NACOBEZU samodzielnie cenia, ile się nauczył i ile musi się jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel. Pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego uczestnika tego procesu.


OK zeszyt:
OK zeszyt jest zeszytem przedmiotowym prowadzonym z wykorzystaniem zasad oceniania kształtującego.
Zawiera: cele lekcji, kryteria sukcesu, refleksje własne ucznia, mapy myślowe, ważniejsze prace ucznia, podsumowania lekcji, prace domowe, komentarze nauczyciela do prac ucznia, ocena koleżeńska, samoocena, odpowiedź na pytanie kluczowe.Więcej o ocenianiu kształtującym na stronie www.ceo.org.pl/ok


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz