SPRAWDZIANY

Majowe sprawdziany:


9.05.2016
Sprawdzian nr5 edukacja matematyczna

NACOBEZU


Dokonuję obliczeń pieniężnych z wykorzystaniem rysunku.
Obliczam iloczyny w zakresie 30.
Porównuję iloczyny w zakresie 30.
Rozwiązuję zadania tekstowe wymagające mnożenia w zakresie 30:
-podkreślam dane;
-podkreślam pytanie;
-odczytuje dane z tabeli;
-zapisuję formułę matematyczną (działanie);
-zapisuję odpowiedź.


13.05.16
Sprawdzian nr6 zintegrowany

NACOBEZU

Czytam ze zrozumieniem – wyszukuję w tekście podane informacje.
Uzupełniam zdania wyrazami w odpowiedniej formie.
Układam i poprawnie zapisuję zdania pasujące do ilustracji.
Poprawnie piszę wyrazy ze zmiękczeniami.
Zachowuję poprawność ortograficzną.
Piszę zgodnie z kryteriami pięknego pisania.

18.05.16
Sprawdzian nr6 edukacja matematyczna                       

NACOBEZU

Zaznaczam liczby podzielne przez wskazaną liczbę.
Obliczam ilorazy i ustalam działania odwrotne.
Obliczam ilorazy i iloczyny – zapisuję prawidłowe liczby w okienkach.
Znasz podstawowe własności figur geometrycznych
Rozwiązuję zadania tekstowe wymagające dzielenia:
-podkreślam dane;
-podkreślam pytanie;
-odczytuję dane z tabeli;
-zapisuję formułę matematyczną;
-zapisuję odpowiedź.


23.05.16
Sprawdzian nr7 zintegrowany roczny

NACOBEZU

Czytam ze zrozumieniem – odpowiadasz na pytania w oparciu o tekst.
Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej.
Poprawnie piszę imiona, wyrazy z rz po spółgłoskach,  ó-o, -ów.
Tworzę zdania złożone za pomocą spójników.
Znam zasady segregacji odpadów
Weryfikuję treści na podstawie posiadanych wiadomości przyrodniczych.
Dobiera. poprawne formy gramatyczne rzeczowników i czasowników.
Samodzielnie układam i zapisuję zdania z wykorzystaniem podanych wyrazów.
Zachowuję poprawność ortograficzną.
Piszę zgodnie z kryteriami pięknego pisania.

25.05.16
Sprawdzian nr7 edukacja matematyczna - roczny

NACOBEZU           

Odczytuje pełne godziny na zegarze.
Dokonuję prostych obliczeń zegarowych.
Obliczam iloczyny i ilorazy w zakresie 50.
Zaznaczam podaną datę w kalendarzu.
Wykonuje obliczenia kalendarzowe.
Zapisuję daty z użyciem znaków rzymskich w zapisie miesiąca.
Dodaję i odejmuję liczby w zakresie 100.
Zaznaczam liczby parzyste.
Rozwiązuję złożone zadania tekstowe:
-podkreślam dane;
-podkreślam pytanie;
-odczytuję dane z tabeli;
-zapisuję formułę matematyczną;
-zapisuję odpowiedź.


23.03.16   Sprawdzian zintegrowany nr5 
NACOBEZU
Czytam ze zrozumieniem – odpowiadam na pytania w oparciu o tekst.
Dobieram wyrazy o znaczeniu przeciwnym.
Łączę wyrazy w rodziny wyrazów.
Piszę czasowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Wiem jaki znak (.?!) postawić na końcu podanego zdania.
Odczytuję piktogramy przedstawiające składniki pogody i uzupełniam prognozę pogody.
Zachowuję poprawność ortograficzną.
Pisze zgodnie z kryteriami pięknego pisania.

 10.03.16    Sprawdzian nr4 matematyka

NACOBEZU
Zamieniam liczby arabskie na rzymskie
Wymieniam kolejno nazwy miesięcy.
Odczytuję dane z diagramu.
Wykonuję obliczenia na podstawie danych w diagramie.
Dodaję w zakresie 100 pełnymi dziesiątkami.
Odejmuję w zakresie 100 pełnymi dziesiątkami.
Obliczam różnicę liczb typu: 74,80.
Rozwiązuję złożone zadanie tekstowe związane z ważeniem
- podkreślam dane,
-podkreślam pytanie,
-zapisuję obliczenie z zastosowaniem mian (dag, kg),
-zaznaczam odpowiedź.
Odczytuję dane z rysunku.
Wykonuję obliczenia na podstawie danych na rysunku.

  5.01.16                     Sprawdzian nr3 zintegrowany

NACOBEZU
Czytam ze zrozumieniem – wyszukuję w tekście wskazane informacje.      
Grupuję rzeczowniki w tabeli według podanego rodzaju.         
Łączę wyrazy w rodziny wyrazów.                                     
Rozpoznaję popularne rasy psów.                                      
Układam i zapisuję zdania z rozsypanek wyrazowych. 
Zachowuję poprawność ortograficzną.                             
Piszę zgodnie z kryteriami pięknego pisania.                   

8.01.16                     Sprawdzian nr4 zintegrowany - semestralny
NACOBEZU
Czytam ze zrozumieniem – wyszukuję w tekście wskazane informacje.
Piszę imiona wielką literą.
Poprawnie układasz i zapisujesz pytania do tekstu.
Piszę znak zapytania na końcu pytań.
Poprawnie redaguję życzenia na podstawie podanego słownictwa:
       Piszę spójne i logiczne zdania.
       Zawieram w życzeniach informacje:
         - z jakiej okazji,
         - czego życzymy,
         - kto składa życzenia (podpis)
     Piszę imiona i zwroty grzecznościowe wielką literą.
Poprawnie piszę wyrazy ze zmiękczeniami.
Uzupełniam zdania wyrazami z ramki.
Rozpoznaję i nazywam elementy na ilustracjach.
Grupuję nazwy osób, zwierząt, roślin, rzeczy w tabeli.
Sensownie rozwijam podane zdania.
Rozpoznaję oznaki pór roku.
Układam z sylab  nazwy zwierząt górskich objętych ochroną
Zachowuję poprawność ortograficzną.
Piszę zgodnie z kryteriami pięknego pisania.

11.01.16                     Sprawdzian nr3 matematyka

NACOBEZU

Pomniejszam liczby o wskazaną wartość.
Zaznaczam liczby parzyste.
Odejmuję liczby w zakresie 30.
Rozwiązuję złożone zadania tekstowe:
      Dokonuję obliczenia w pamięci
      Wskazuję co wiemy, a czego szukamy:
       - koloruję na zielono dane,
       - podkreślam czerwoną kredką pytanie,
      Zapisuję poprawne rozwiązanie.
      Zapisuję właściwą odpowiedź.
Zaznaczam temperaturę na termometrze.
Rozwiązuję w pamięci zadanie związane z wagą i ważeniem.
Prawidłowo odczytuję informacje i rozpoznaję godziny na zegarach.
Mierzę długość narysowanych przedmiotów i zapisujesz wynik pomiaru.
Rysuję odcinek o podanej długości.
 

 https://www.facebook.com/MerryChristmasLovers/videos/617874335019418/?theater

SPRAWDZIAN ZINTEGROWANY - listopad

 Nacobezu
Czytam tekst.
Udzielam odpowiedzi na pytania.
Układam wyrazy z sylab.
Układam zdania z rozsypanki wyrazowej. 
Zmieniam formy wyrazów.
Rozpoznaję nazwy osób, zwierząt i rzeczy.
Uzupełniam wyrazy brakującymi literami ó uzasadniając ich pisownię.
Nazywam poszczególne części rośliny.


SPRAWDZIAN - MATEMATYKA - listopad

Nacobezu
Powiększam i pomniejszam podane liczby o wskazana wartość.
Dodaje i odejmuję dwie lub trzy liczby w zakresie 20.
Rozwiązuję zadania tekstowe na dodawanie i odejmowanie.
Rozwiązuję zadania tekstowe - umiejętności praktyczne (ważenie, obliczenia pieniężne).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz